20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Bibliotheekreglement (verkorte versie)

Onderstaande tekst is verkorte versie van het uitleenreglement. Hieraan kunnen geen rechten kunnen worden ontleend. De officiële (juridische) versie van het uitleenreglement is hieronder geplaatst als pdf-bestand. Je kunt het ook in gedrukte vorm afhalen in de Bibiotheek.

Bibliotheekreglement van de Drentse Bibliotheken (versie: 1 oktober 2015)

Contributie:

 • Leden ouder dan 18 jaar betalen contributie.
 • Betaling van het abonnementsgeld gebeurt bij voorkeur per automatische incasso.
 • Leden betalen het abonnementsgeld vooraf per jaar of maand.

Inschrijving:

 • Bij inschrijving wordt er om legitimatie gevraagd.
 • Een pas is strikt persoonlijk.
 • Bij beschadiging, diefstal of vermissing van de pas dit melden bij de bibliotheek. Tegen betaling van de administratiekosten is een vervangende pas (duplicaat) verkrijgbaar.
 • Leden dienen adreswijzigingen tijdig door te geven.
 • Het abonnement wordt de eerste keer aangegaan voor een wettelijke contractperiode van 1 jaar, tenzij een abonnementsvorm voor een kortere duur is overeengekomen.
 • Lopende abonnementen worden automatisch verlengd.
 • Indien het abonnementsgeld niet wordt betaald, kan tot incasso overgegaan worden. De kosten daarvan komen voor rekening van de lener.

Beëindiging van het abonnement:

 • Het abonnement eindigt:
  a. bij overlijden van de lener;
  b. bij opzegging door de lener. Na de eerste contractperiode van 1 jaar kan het abonnement op elk moment worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald vanaf de datum waarop de opzegging ingaat;
  c. door uitschrijving door de bibliotheek omdat de lener de betalingsverplichtingen niet nakomt.

Privacy:

 • De bibliotheek houdt zich wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de privacywet van de Europese Unie.
 • Voor de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten, de communicatie met de leners en voor algemene analyse en statistisch onderzoek naar het gebruik van producten en diensten worden gegevens vastgelegd en bewaard voor een periode van maximaal 2 jaar en 2 maanden.
 • Een lener kan bezwaar maken tegen het bewaren van de leenhistorie. In dat geval wordt deze verwijderd uit het computersysteem.

De rechten en de plichten van de lener:

 • Er zijn vier soorten betaalde abonnementen: een basis-jaarabonnement, een groot-jaarabonnement, een maand-abonnement en een toeristen-abonnement. Bij elke abonnementsoort hoort een bepaald uitleentegoed. Eventuele niet gebruikte uitleentegoeden vervallen na afloop van de abonnementsperiode en worden niet gerestitueerd.
 • Kopiëren is gebonden aan de bestaande wettelijke regelingen.
 • Een lener kan gebruik maken van de inlichtingendienst van de bibliotheek.
 • Reserveren bij je eigen bibliotheek of bij andere bibliotheken in Drenthe is gratis. Klik hier voor meer informatie over het reserveren en de kosten van het reserveren bij bibliotheken buiten de provincie Drenthe. Voor kopieën wordt de kostprijs in rekening gebracht.
 • Het materiaal wordt uitgeleend voor een bepaalde uitleenperiode. Verlengen is mogelijk, tenzij het materiaal voor een andere lener is gereserveerd. Een verlenging telt als een nieuwe uitlening en wordt van het uitleentegoed afgetrokken.
 • Wanneer de materialen worden ingeleverd nadat de uitleenperiode is verstreken, wordt per item aan de lener te-laat-geld in rekening gebracht voor iedere dag waarop de materialen te laat zijn ingeleverd. Het bedrag van het te-laat-geld wordt berekend over alle dagen, dus ook over dagen dat de bibliotheek is gesloten.
 • De lener is aansprakelijk voor verontreinigende en/of beschadiging en dient dat te vergoeden. is verplicht de daarvoor door de Bibliotheek in rekening te brengen vergoeding, inclusief administratiekosten en eventuele rente, te betalen.
 • De lener is verantwoordelijk voor het geleende materiaal. Als de lener na (meerdere) herinneringen het geleende niet terugbrengt, zal het –inclusief de verschuldigde leentoeslag- in rekening worden gebracht. Wordt de rekening niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldaan, dan zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. De incasso kan worden uitgevoerd door derden. Eventuele incasso- en proceskosten worden de lener in rekening gebracht.
 • De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het gebruiken van bibliotheekmateriaal. Dus schade aan cd-, dvd-, cd-rom-, computerapparatuur e.d. wordt niet vergoed.

Computergebruik en WiFi

 • Het is niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot gegevens van anderen of in te breken in computersystemen van of via het computersysteem c.q. (Wifi)netwerk van de Bibliotheek. Ook is het niet toegestaan handelingen te verrichten die het goed functioneren van het bibliotheeknetwerk of onderdelen daarvan hinderen, dan wel het netwerk schaden
 • Via het Wifi-netwerk van de Bibliotheek kan gratis draadloos verbinding worden gemaakt met het internet. Door in te loggen op het Wifi- netwerk van de Bibliotheek, ga je akkoord met de volgende Wifi-gebruiksvoorwaarden:
  a. De Bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventuele uitval van het internet/netwerk, verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
  b. De Bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan hardware of software door het gebruik van het Wifi-netwerk. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn apparatuur.
  c. Het is niet toegestaan om het Wifi-netwerk te gebruiken om spam, virussen en/of illegale software te verspreiden en/of te gebruiken voor zaken en/of activiteiten die op basis van Nederlands recht niet zijn toegestaan.
  d. De Bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de informatie die door derden wordt geplaatst op een server of het internet. De inhoud en strekking van de tekst en beeldmateriaal mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
  e. Het gebruik van het Wifi-netwerk is gebaseerd op fair use policy. Dit houdt in dat er geen limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.

Ordebepalingen:

 • Gebruikers dienen zich niet aanstootgevend of hinderlijk te gedragen in of rond het gebouw van de Bibliotheek. Onder hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt o.a. verstaan:
  – het lastig vallen of verstoren van andere gebruikers;
  – het oneigenlijk gebruiken van de in de bibliotheek aanwezige computersystemen (hacken, het bekijken van pornografische en/of racistische internetsites, vernielingen). Daardoor ontstane schade dient te worden vergoed.
 • In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, is het bestuur gemachtigd nadere (orde)voorschriften te geven.
 • Bij overtreding van dit reglement kan de lener voor beperkte termijn of voorgoed de toegang tot de bibliotheek, het gebruik van bepaalde faciliteiten en het lenerschap worden ontzegd.

Wensen / klachten / beroep:

 • In geval van klachten treedt de klachtenprocedure in werking. Deze is op schrift gesteld en verkrijgbaar in de bibliotheek.
 • Tegen door de bibliotheek genomen maatregelen/beslissingen kan, uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk bezwaar worden gemaakt.
 • Tegen beslissingen van de directie kan, uiterlijk binnen 28 dagen, staat gedurende 28 dagen, schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bestuur spant zich ervoor in om binnen 28 dagen op een bezwaar te reageren.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit reglement. Eventuele wijzigingen zullen via de website en in de bibliotheek kenbaar gemaakt worden aan de gebruikers.